Levensloop


5 februari 1918: Petrus van der Velde wordt geboren te Vlagtwedde als enig kind van bakker Willem van der Velde en Trientje Hoeksema. De bakkerij, die niet meer bestaat, stond waarschijnlijk aan de Onstwedderweg 7 of 11, ongeveer tegenover de marechausseekazerne.

1921: het gezin verhuist in mei naar Roden, waar vader Willem de bakkerij aan de Heerestraat van zijn overleden schoonvader Freerk Hoeksema voortzet.

1924: Willem van der Velde verkoopt wegens gezondheidsproblemen de bakkerij aan Menno van Lacum; het gezin verhuist naar Landlust aan (nu) de Nieuweweg 15 (toen: De Steeg, Roden 408; later hernummerd naar Roden 341).
De kleine Pepie gaat van 1924-1930 naar de openbare lagere school (de latere Scheepstraschool) aan de Brink, waarna meester Homan hem de ULO aanraadt.

1932: na de ULO in Leek volgt, na het behaalde toelatingsexamen, de opleiding tot onderwijzer bij de Rijkskweekschool te Groningen. Hier gaat in de kweekschoolklas al zijn schrijfsel Wauwelende Bladen" rond (oplage: 1). 

1935: vult, op verzoek van een kweekschoolleraar Nederlands, streektaalwoordenlijsten in voor het Meertens Instituut (K.N.A.W.) te Amsterdam.

juni 1936: geslaagd voor de onderwijzersakte, met als extra de "Aanteekening Handenarbeid". Het laagste eindcijfer is voor zang: een zes.

mei 1937: behaalt uit overtuiging de Esperanto-diploma's A, afgenomen in de Harmonie in Groningen, en B (met onderwijsbevoegdheid).

1937-1938: hospitant aan de lagere school in Roden bij meester Onne Bieringa (zesde klas). Solliciteren was niet toegestaan i.v.m. de vele oudere wachtgelders.

9 mei 1938: oudst (bewaard gebleven) geschreven stuk in dialect: "Op fiets vandoag".

10 mei 1938: kantoorbediende op de boterfabriek in Roden voor 6 gulden per week, met opslag naar maar liefst 8 gulden in mei 1939!

augustus 1939: er komt weer werk voor onderwijzers, maar de sollicicatie naar een betrekking aan de lagere school te Nieuw-Roden levert niets op.

15 februari 1940: betrekking bij de Rotterdamsche Bank in Groningen voor 60 gulden per maand bij de "administratie van de financiering der door de Regeering ingenomen granen". Probeert wekelijks een nieuwe "Zolderzang" op het prikbord te plaatsen. Zit daar in de redactie van het personeelsblad " 't Schienvat" en schrijft onder de naam "Nucifraga" (notenkraker), welke naam hij ook eerder al gebruikte. 
Treedt tijdens de feestavond van de personeelsvereniging D.V.S. op 14 maart 1942 als "dichter-zanger" op (met eigen gitaar).

1940: eerste gedichtjes in de Leekster Courant, waarvoor directeur Bronsema f.2,50 per stuk betaalde.

11 januari 1941: eerste uitvoering van het door hem opgerichte gezelschap Het Bonte Bitse Cabaret.

april 1943: werk bij de Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten (PICA). Schrijft daar stukjes als "Picaman".

1943: haalt in juni het Praktijkdiploma Boekhouden en in april 1944 de akte Handelskennis L.O. Het uitwerkpapier was schaars!

1944: korte aanstelling bij de gemeente Roden als "ambtenaar bureau V.V.O." (voedselvoorziening, distributiedienst).

1944: van 9 februari t/m 26 augustus "kweekeling" (tijdelijk onderwijzer) bij de openbare lagere school XX (twintig) in Groningen.

28 augustus 1944: na een goed verlopen proefles op zaterdag (!) 26 augustus volgt de benoeming als onderwijzer aan de openbare lagere school "Steenbergen" (in Roderesch bij Roden), waar in 1946 Alke van Calker als onderwijzeres begint.

1944: in oktober en november tewerkstelling als administrateur bij de O.T. in Dieverbrug; alles moest worden verantwoord.

juli 1947: behaalt de "Akte van Bekwaamheid als Hoofdonderwijzer".

juli 1948: de sollicitatie bij de ULO-school in Gieten leverde wel het "drietal" op, maar geen benoeming.

29 oktober 1950: verloving met Alke Hillechiena Geertruida van Calker uit Een, dochter van schoolhoofd Jan van Calker uit Veendam en Jantje Dinkla uit Zuidlaren. Vanwege de aanstaande verloving vinden al sollicitaties naar andere scholen plaats.

1 december 1950: benoeming als onderwijzer aan de OLS te Roden, sedert 1948 omgedoopt tot "H. Scheepstraschool".

13 december 1951: huwelijk met  Alke van Calker. De kinderen van "zijn" klas van de Scheepstraschool maken een fraaie felicitatie.
Op de bruiloftsreceptie wordt het oude lied van de Pankoukjonges ten gehore gebracht (door o.a. Hotse van Wijk). De mogelijke versie staat hier.
Het jonge paar verhuist naar de nieuw gebouwde huurwoning aan de Padkamp 16 in Roden. Na het overlijden van moeder Trientje trekt het stel vanaf maart 1954 in bij vader Willem in "Landlust".

juli 1952: benoemd als lid van het Drents Genootschap.

1 januari 1954: benoeming als hoofd van de OLS te Roderwolde als opvolger van meester Cremer. De eerste ouderavond wordt goed aangepakt, ook de kostuums. 
Als het fietsen van en naar Roden gaat vervelen wordt in augustus 1954 voor maar liefst f.1835 een scooter aangeschaft. Het rijbewijs A komt later nog...

juni 1955: verhuizing naar de nieuw gebouwde hoofdenwoning in Roderwolde (adres toen: Roderwolde 72, daarna Roderwolde 83, nu: Hoofdstraat 6). Vader Willem komt ook inwonen.

februari 1959: na de geboorte van de beide zoons Willem en Peter komt er een nieuw vervoermiddel: een Renault Dauphine.

1965: slaagt als eerste cursist in het Noorden voor de akte Esperanto L.O. waarvoor het examen in Amsterdam (Krasnapolsky) wordt afgelegd.

mei 1971: schrijft (Drentstalige) revue ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school in Roderwolde. De uitvoering is in de vrachtwagenloods van de firma Belga.

31 juli 1979: afscheid na ruim 25 jaar als schoolhoofd van Roderwolde. Oud-leerlingen schrijven een revue.

30 april 1980: de uitnodiging tot het (samen met vier andere Drenten) bijwonen in Amsterdam van de beediging van Beatrix als nieuwe koningin moet wegens ziekte op het laatste moment worden afgeslagen.

1980: verhuizing naar de nieuwe woning Hansenkamp 20 in Roderwolde.

7 april 1986: benoeming tot ereburger (ere-medaille in zilver) van de gemeente Roden, nu Noordenveld. Hieraan voorafgaand was er een toespraak van Roon-voorzitster Kee van Zanten-de Vries; burgemeester Jaap Verkerk verrichte de officiele handeling.

1986: na veel aandringen verschijnt eindelijk een uitgave van de beste verhalen en gedichten: Wilwaark ("der is wilwaark en moutwaark..."). De titel zou oorspronkelijk Trekwaark zijn.

24 januari 2004: overlijdt te Roderwolde.


Activiteiten als schrijver/dichter
o.a.
 • bijdragen aan Maandblad Drenthe (vanaf 1949), Oeze Volk (vanaf 1956), Maandblad Drenthe, Roet (vanaf 1979), Krödde (vanaf 1982), oprichter van de Schoolkrant Roderwolde en het clubblad van de korfbalvereniging O.D.A.
 • medesamensteller van de officiele Nieuwe Drentse spelling (1984).
 • lid van de Drentse Schrieverskring van 1953 t/m 1989, Volmacht t/m >26-8-1983.
 • lid van het Drents Genootschap en van de Culturele Raad voor Drenthe.
Zie verder de rubrieken Cabaret en Werk.
 
 
Optredens

Optredens als "hoofdactiviteit" met verhalen in het Drents op een avond of middag zijn bekend vanaf 1968. Eind jaren zestig ook vaak samen met Alie Brals-Luinge en Roel Reijntjes, maar, nadat ieder zijn eigen weg ging, vanaf 1975 meer dan 500 keer samen met vrouw Alke; nu met verhalen en a capella-liedjes. Na 1990 werd er een punt achter gezet.
Behalve optredens voor publiek zijn er veel interviews gegeven. Hier valt wat radiowerk te beluisteren.
 
 
Geschiedkundig

Naast de grote interesse voor taal had hij ook veel belangstelling voor de geschiedenis. Of het nu zijn eigen stamboomonderzoek was, de geschiedenis van Roderwolde of van Roden, graag schreef hij hierover artikelen of verleende zijn medewerking aan publicaties van anderen.


Bestuurlijke functies

Bestuurslid van talrijke verenigingen, stichtingen en commissies, voornamelijk in Roden en Roderwolde. Meestal in de functie van secretaris. 
In Roderwolde o.a.: bestuurslid van de st. Openluchtspelen Roderwolde, voorzitter van V.O.O., van de korfbalvereniging ODA, secretaris van Dorpsbelangen Roderwolde e.o., mede-oprichter en secretaris van het Dorpshuis, bestuurslid van de st. Molen Woldzigt, stencillist van allerlei dorpsuitgaven.
Mede-oprichter en oud-voorzitter van de Historische Vereniging Roon, bestuurslid van de Culturele Raad van Roden, het Groene Kruis te Roden, Beatrixoord, Volksonderwijs, de Bond van Onderwijzers (ABOP).


Mening

Hoewel hij over veel zaken een goed overdachte mening had, bleef deze vaak onuitgesproken of werd bedekt naar voren gebracht. Een zeer Drentse eigenschap.


Vrije tijd

De schaarse vrije tijd werd hoofdzakelijk besteed aan de tuin.