Toespraak van burgemeester J. Verkerk 
	t.g.v. onderscheiding P. v.d. Velde te Roderwolde 
	met de ere-medaille in zilver van de gemeente Roden 
	op 7 april 1986. 

	
Mevr. de voorzitter, dames en heren, 

Roden heeft dus vanaf vandaag een eigen atlas. Een kadastrale atlas. 
Ik vind het een goed initiatief van de Drentse historische vereniging om oud kadastermateriaal uit het begin van de vorige eeuw op deze manier in alle Drentse gemeenten toegankelijk te maken. 
De kadastrale atlas van Roden, die als tweede in deze serie is verschenen en waarvan ik zojuist één van de eerste exemplaren in ontvangst mocht nemen, is een goede aanvulling op het materiaal over de geschiedenis van onze gemeente, die aanwezig is óf in de maak is, zoals een boek over de hele gemeente en een boekwerk over de geschiedenis van het dorp Roderwolde. 
De kadastrale atlas neemt bij dat materiaal wél een bijzondere plaats in. Deze atlas geeft n.l. een onschatbare hoeveelheid informatie over wat er ruim anderhalve eeuw geleden in deze gemeente aan onroerende zaken aanwezig was en hoe dat allemaal lag. Het zou een mooi hulpmiddel geweest kunnen zijn voor de heffing van de onroerend-goedbelasting, als die er in dit tijd geweest was. 
Ik herinner me nog heel goed het gesprek, dat ik zo'n jaar of vier geleden had met de heer Winter, die nu een belangrijk aandeel heeft geleverd in de realisering van de kadastrale atlas. Dat was bij de presentatie van het boek "Roon, Roden zoals het vroeger was", waarin ook de heer Winter bijgewerkt oud kaartmateriaal van diverse dorpen was opgenomen. Hij kwam toen al tot de conclusie dat je van dat kaartmateriaal eigenlijk een soort gemeente-atlas zou moeten maken. 
Ik ben blij, dat die plannen nu gerealiseerd zijn. En met mij het gemeentebestuur, dat besloten heeft de atlas-plannen te steunen, door er 25 exemplaren van te bestellen. Het gemeentebestuur, dat zélf voornamelijk bezig is met hedendaagse én toekomstige zaken, vindt het niet onbelangrijk dat onder meer op deze manier de gedachte aan het verleden van deze gemeente levend wordt gehouden. 
We mogen wat dat betreft ons in deze gemeente gelukkig prijzen, dat we hier zo'n actieve historische vereniging als Roon hebben. Want dat die hier het verleden levend weet te houden, blijkt wel uit het enorme grote ledenbestand. En welke vereniging weet zich voor elke verenigingsbijeenkomst nog verzekerd van de opkomst van minstens 125 leden? Roon in elk geval wel. 

De inmiddels ex-voorzitter van uw vereniging heeft dan ook voor een schot in de roos gezorgd, toen hij ruim acht jaar geleden mede het initiatief nam voor de oprichting van Roon. Maar zoiets was bij hem ook wel in vertrouwde handen. Want Peter van der Velde heeft in het verleden wel vaker aan de wieg gestaan van activiteiten in deze gemeente, die veel belangstelling en veel bekendheid zouden krijgen. Terecht dat u daar vanavond dan ook bijzondere aandacht aan besteed.
U bent, mijnheer van der Velde -en dan richt ik me even rechtstreeks tot u- weliswaar nét niet in de gemeente Roden geboren (dat deed u in 1918 in Vlagtwedde) maar vanaf uw derde levensjaar hebt u hier altijd gewoond. Die geboorte in Vlagtwedde kunnen wij dan best afdoen als een jeugdzonde en wat ons betreft mag u zich dus best een echte Roner noemen. Ik weet, dat u dat zelf ook zo voelt. 
Een van die bekende dingen, waarvoor u de initiatiefnemer was in Roden, was het Bonte Bitse Cabaret. In het begin van de bezettingstijd vond u, dat er in Roden maar eens iets moest gebeuren. U zocht een groepje mensen bij elkaar en maakte een gevarieerd programma onder het motto "Van Roon, veur Roon en deur Roon". Dat programma bleek goed voor zes uitvoeringen per jaar met telkens volle zalen. Ik heb me laten vertellen, dat voor die uitvoeringen, die om 7 uur begonnen, de eerste mensen al om 5 uur binnenkwamen om zeker te zijn van een goede plaats. 
Enkele jaren, nadat dat Bonte Bitse Cabaret ter ziele was gegaan, zorgde u voor de oprichting van een nieuwe cabaretgroep, die nog veel bekender zou worden (dan die eerste). Het Noorddrents cabaretgezelschap "De Bekketrekker" (genoemd naar de plant de sleedoorn) werd namelijk beroemd tot vér buiten de grenzen van de provincie. Overal trok De Bekketrekker naar toe. 
En eigenlijk moet u er de schuld van zijn geweest, mevrouw Van der Velde, dat Peter niet altijd bij dit beroemde gezelschap is gebleven. Want ik heb begrepen, dat hij afhaakte, toen hij vaste verkering en dus een andere liefhebberij kreeg. De liedjes, die u, mijnheer Van der Velde, toen voor dat cabaretgezelschap hebt geschreven, zijn vandaag de dag nog steeds bekend, zoals b.v. het "Einpeerdsboertie van het Dunnerboerveld". 
Al die teksten schreef u toen in het Noorddrents dialect. 
Dat dialect van het Noordenveld, waarvan Roden het centrum is, werd lange tijd niet voor vol aangezien. U hebt er aan bijgedragen, dat daarin langzamerhand verandering is gekomen. Op diverse manieren hebt u dit prachtig klinkende dialect met z'n ietwat Groningse inslag uitgedragen. U schreef gedichten, verhalen en liedjes. In kranten, in tijdschriften, voor het Drents programma van Radio Noord en in boeken, zoals Wilwaark, dat onlangs het licht zag. 
Niet onbelangrijk was en is ook de cursus Noordenveld-dialect, waarin u een belangrijk aandeel hebt. 

U hebt ook veel van dat verleden van de gemeente Roden, waarover ik het zojuist had, aan de vergetelheid ontrukt door er in vroegere gemeentegidsen en in boeken over te schrijven. U moet in uw eigen huis zelfs een heel eigen historisch archiefje hebben opgebouwd, waaruit u heel goed kon putten voor uw schrijfwerk. En dat was niet alleen voor het eigen krantje van Roon. Ook in de plaatselijke dorpsgemeenschap hebt u altijd veel gedaan, zowel in Roden als in Roderwolde, waar u ruim 25 jaar hoofd van de school was en daardoor samen met uw vrouw Alke (met wie u samen op allerlei plaatsen Noorddrentse liedjes zingt) nog steeds "meester en juffrouw" bent voor velen. 
En als de "meester van het dorp" kwam u in Rowol -automatisch bijna- in veel verenigingsbesturen terecht. Maar in veel gevallen vervulde u ook een trekkersfunctie. Het is ondoenlijk voor mij, om alle besturen te noemen, waarvan u deel hebt uitgemaakt. Maar ik wil er toch enkele noemen. 
In Roderwolde bent u bijvoorbeeld betrokken geweest bij het openluchtspel, u hebt in het bestuur van Dorpsbelangen gezeten, in het Dorpshoesbestuur en de plaatselijke molenstichting. 
Verder kennen bijvoorbeeld de Culturele Raad, het Groene Kruis, Beatrixoord, Volksonderwijs en De Bond van Onderwijzers u erg goed. En als u ergens toevallig niet in een bestuur zat, werd toch vaak een beroep op u gedaan vanwege uw kennis in allerlei zaken. 
Uit die opsomming blijkt overduidelijk, dat u erg actief man bent, die zeer veel gedaan heeft voor de gemeenschap en vooral ook voor het behoud van onze streekcultuur. Maar u bent de man er niet naar, om u daarvoor zelf op de borst te slaan. Daarom is het goed, dat anderen u eens een keer extra naar voren halen. Want veel van uw werkzaamheden zijn van enorme waarde voor de gemeenschap. 

Het gemeentebestuur van Roden heeft dan ook niet voor niets besloten om mijnheer Van der Velde de ere-medaille van de gemeente Roden en daarmede het ereburgerschap toe te kennen. Als onderkenning voor AL dat werk. 
Die onderscheiding wil ik u thans graag met de daarbij behorende oorkonde overhandigen. 


Het bedankbriefje is bewaard gebleven.