Uit een interview met “Meester P. van der Velde uit Roderwolde” (Leekster Courant van donderdag 6 april 1978) 

Veel Roners hebben een soort heimwee naar het verleden
In een afgeladen zaal van het Wapen van Drenthe te Roden is onlangs de op te richten historische vereniging Roon van start gegaan met 'n aantal oriënterende bijeenkomsten. Bijna 200 mensen, voor het merendeel oudere ingezetenen van Roden, toonden belangstelling voor de openingsavond. Men kon na afloop van het uiterst gezellige samenzijn maar liefst 118 leden noteren. Een resultaat, waarvan het hoofd der lagere school in Roderwolde “meester" P. van der Velde, als één der initiatiefnemers van de op te richten vereniging, nooit had durven dromen.
Het voorlopig bestuur beraadt zich momenteel over de vraag of er definitief doorgezet moet worden. Mocht men van oordeel zijn op de reeds ingeslagen weg voort te gaan, dan zal spoedig een "officiële" oprichtingsvergadering volgen, waarna de historische vereniging "Roon" een feit zal zijn. Gezien de belangstelling voor de eerste serie bijeenkomsten over het verleden van Roden en z'n inwoners lijkt het succes nu al verzekerd. 

Grote opkomst
 “Tja, toen ik de grote schare in het Wapen van Drenthe overzag, wist ik het eerlijk gezegd ook niet meer. De eerste reaktie was, wat hebben we ons nu op de hals gehaald”, aldus een verbaasde heer Van der Velde, die zo'n grote opkomst nimmer had verwacht. “Sommige mensen moeten kennelijk net zo gedacht hebben, toen ze eerst even voorzichtig door de ramen van de zaal aan de Herestraat naar binnen gluurden om zich vervolgens bij de aanwezigen te scharen”, vervolgt de heer Van der Velde, die de belangstellenden tijdens de eerste avond verwelkomde.
Waarom zoveel mensen gevolg gaven aan de uitnodiging om eens een avondje te babbelen over het Roden uit lang vervlogen tijden, is hem niet helemaal duidelijk. “Het vloeit waarschijnlijk voort uit een soort heimwee naar het verleden. Noem het nostalgie, maar de drang om de goede, oude tijd te laten herleven is momenteel gelukkig erg groot”, voegt de heer Van der Velde er tevreden lachend aan toe.
Tegen het einde van de dertiger jaren bestonden er volgens Van der Velde ook plannen om een clubje op te richten voor mensen die geïnteresseerd waren in de historie, die misschien ook wel te maken heeft met de geaardheid van de inwoners. De saamhorigheid was altijd groot. Een eigenschap die de Roners altijd is bijgebleven.

“Er wordt naar gestreefd de leden een lichtverteerbaar programma te bieden. Het moet vooral niet ontaarden in een saaie opsomming van feiten uit het verleden. Wetenschappelijke verhandelingen zullen worden vermeden. Een soort sociëteit, daarmee zou ik het willen vergelijken", verduidelijkt de heer Van der Velde. Andere enthousiaste initiatiefnemers zijn de 81-jarige, maar onvermoeibare, mej. Van Balsvoort (oud-onderwijzeres en ereburger van Roden) alsmede meester Onno Jan Bieringa, voormalig onderwijzer in Roden en Nieuw-Roden. Ze werden in hun voornemen een historische vereniging op te richten gesterkt door Daan Ingelse uit Nieuw-Roden, die als vertegenwoordiger van de huidige generatie eveneens ijvert voor het opdiepen van wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Roden. “Het voornaamste uitgangspunt is", zegt de heer Van der Velde tenslotte: “Het verleden van Roden te laten herleven".


Het idee voor het oprichten van een historische vereniging in Roden bestond al langer. Pas toen Daan Ingelse er bij een ontmoeting met Peter van der Velde op aangedrong om er werk van te maken, kwamen de plannen in een stroomversnelling.
De belangstelling voor de eerste oriënterende bijeenkomst was inderdaad overweldigend en ver boven verwachting. Toen Peter van der Velde die avond naar Roden vertrok, vroeg zijn vrouw:”Hoeveel mensen verwacht je?”
“Dertig of veertig zou mooi zijn”, was het antwoord en daar was het aantal stoelen in het Wapen ruim op berekend.
Toen echter steeds meer belangstellenden naar binnen stroomden, moesten steeds meer stoelen worden aangesleept tot zelfs ook de serre vol zat met nieuwsgierige Roners…