Verzonden brief aan de Schrieverskring

Rowol, 1 maai 1989 An de Volmachten van de Drentse Schrieverskring

Beste Volmachten, Lestdaogs in Baailen heb ik mai stilholden doe de politiek en maotschappelk zo bewogen Drintse schrievers besloten om bai gelegenhaaid breivies schrieven te laoten deur de Sikketaoris-Volmacht van heur Kring. Jonges, het haolt niks oet! Op de ambassaode lachen ze wat om zo'n net getypt Nederlandstaolig breivie met vieftig naomen! En aj dommie een breivie sturen naor de Shell dan lig de directie daor gien ogenblik om wakker. Zörgen maoken ze heur daor pas as de verkoop van heur benzine in Drint met sprongen neor beneden gaait. Om dat zo wied te kriegen zulden de Drintse schrievers dan zölf an 't schrieven moeten. Dan wol ik wel es gedichten en verhaolen van heur zein die trilden van politieke en maotschappelke bewogenhaid! Mor daor heb ik tot nou tou niet veul van vernomen nog. Ze laoten leiver een breivie sturen en stellen zo heur deipbewogen geweiten weer gerust. Laoten ze dan zölf gedichten schrieven en verhaolen in een taol zo haard as diamant, zo, dat heur touheurders elke zin as een zweepslag vuilen op heur rug. Dan moeten ze niet meer anzetten kommen met mistige, niet te begriepen klankloze en riemloze riemeraai daor de deursnee Drinten al laank het lief vol van hebben. Mor dan moeten ze weiten waor de grinzen liggen van heur dialect en waor de haorschaarpe schaaiding lig tusken het Nederlands en heur moudertaol. Dan moeten ze weiten dat een “vaars” aal een "veers" is, mor dat "paars" nooit van zien levend "peers" worden kan. Dan moeten ze weiten wat de meugelkheden binnen van het einige instrumint dat ze hebben om te schrieven: heur taol! Ik heb ooit hoopt, dat de Schrieverskring een koppelie schrievers worden zul, die heur taol bestudeerden nog veurdat ze een pin op 't pepier zetten duurden. Simon Reker het lestdaogs nog zegd hou neudig het was dat er een spraokkunst kommen zul. Elke ambachtsman zul hom ja de ogen toe de kop oet schaomen as e zó met zien reeuw omgaon zul zo as veul Drintse schrievers dat doun met heur taol. Ik haar ooit hoopt dat de Drintse schrieveraai nog is omhoog klimmen zul oet het deipe dal van het welwillend amateurisme naor die hoogte daor het schrieven Kunst begunt te worden. Ik weit dat er een stuk of wat leden binnen die oprecht peberen zo hoog te kommen en die dat nou en dan ok lukt. Mor houveul binnen dat van aal die vieftig? Ik haar ooit hoopt dat de Schrieverskring nog is het stee worden zul daor alles wat er schreven wordt in bundels, in kraanten en in tiedschriften eerlijk besproken worden kun, het stee daor de schrievers mekaor anzetten zulden tot aal betere prestaoties. Bai Roet wazzen ze een tiedlang mooi op glee. Mor nee, de zo bewogen schrievers vinden het belangrieker om breivies te versturen. Ik haar leiver had dat ze an ‘t schrieven gungen, zölf, bewogen an 't schrieven gungen! Ik wins joe heil veul staarkte veur de kommende tied. Mor ik bedank, nao 35 jaor, as lid.