RODEN

Ook de laatst gehouden uitvoering in het café G. de Vries van het "Bonte Bitse Cabaret", dat zoo buitengewoon veel opgang heeft gemaakt, is uitstekend geslaagd. Deze zesde wekelijksche uitvoering was evenals alle vorige wederom bezocht door een 200-tal personen, zoodat in het geheel ruim 1200 menschen getuige zijn geweest van amateurs-kunst van het 18-tal ingezetenen der gemeente, dat met onvermoeide werklust op lofwaardige wijze er in is geslaagd om iets werkelijk bezienswaardigs te brengen in Roden en voor en door Roden in eigen taal.

Het meerendeel van de 18 schetsen, zangstukjes e.d. is opgevoerd en ten gehoore gebracht op een wijze, die inderdaad aller bewondering wekt.
Het tweestemmig gezongen lied van de dames P. M. en A. van den Berg, onder begeleiding op de viool door den heer H. Zuiderveld, waarin Roden werd bezongen temidden van de prachtdécors van den Roder kunstschilder F. de Vries -o.m. het oude stroompje "de Bitse", waaraan het gezelschap zijn naam ontleende, met op den achtergrond de oude toren- was wel de clou van den avond. Dit bij uitstek origineele nummer van het overrijke programma verdient dan ook speciale vermelding.

Het uitermate groote succes, dat men heeft gehad met deze uitvoeringen is in een naburige plaats vermoedelijk reeds de aanstoot geweest, om eenzelfde amateurs-ensemble op te richten.
De heer P. van der Velde, die de hoofdacteur is en die ook zelf een prachtmedewerker is gebleken te zijn, kan met de andere leden met genoegen op het zoo geslaagde 6-tal uitvoeringen terugzien.


Recensie Agrarisch Nieuwsblad 25-02-1941